Photos Kyoto-gosho (Japon)

Seika-tei
DaderotVues 494
Seiryoden
WikiwikiyarouVues 502
Kenrei-mon
MojaVues 515